Internetowy poradnik

Strona główna > Biznes > Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Poniedziałek 11 maja 2015, przez admin

Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

 Należy bezwzględnie pamiętać, że skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy polega głównie na umiejętności przewidywania i zapobiegania pojawianiu się problemów, a nie walki z nimi dopiero wówczas, gdy wystąpiły i spowodowały niekorzystne skutki.
Podstawowe zasady działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy powinny być usystematyzowane w następującej hierarchii ważności:

 • likwidowanie źródeł zagrożeń zawodowych,
 • unikanie ryzyka w miejscu pracy,
 • dostosowanie warunków pracy do psychofizycznych właściwości pracownika, 
 • zastępowanie niebezpiecznych technologii, maszyn, urządzeń, surowców itp. mniej niebezpiecznymi,
 • stosowanie przede wszystkim ochron zbiorowych, a dopiero w ostateczności środków ochrony indywidualnej.

Należy podejmowaćdziałania, obejmujące przede wszystkim:

 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko,
 • zapewnienie pracownikom niezbędnych informacji i szkoleń nt. zasad ochrony przed zagrożeniami

Podstawowe działania, na poziomie każdego przedsiębiorstwa, dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy to:

 • określenie ogólnej polityki i celów kierownictwa firmy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • zapewnienie niezbędnych informacji umożliwiających wdrożenie ogólnej polityki,
 • uwzględnienie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji, na każdym poziomie funkcjonowania firmy,
 • konsultowanie spraw w dziedzinie bezpieczeństwa pracy z pracownikami,
 • monitorowanie i przegląd efektywności przyjętej polityki i całego systemu zarządzania firmą.

Typowy model zarządzania bezpieczeństwem pracy, również w małym i średnim przedsiębiorstwie, uwzględniający powyższe zasady to:

 • polityka ogólna– jasno określić zobowiązania, cele, odpowiedzialność oraz procedury funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • planowanie– zidentyfikować i oceniać ryzyko zawodowe, jakie występuje przy wykonywaniu pracy w przedsiębiorstwie. Działania podejmowane w trakcie procesu planowania powinny obejmować:
  – ocenę ryzyka zawodowego i działań ograniczających to ryzyko,
  – określenie potrzeb dotyczących działań kontrolnych w firmie,
  – identyfikację potrzeb firmy w zakresie szkolenia,
  – upewnienie się, że pracownicy posiadają dostateczną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy oraz że
  są im dostarczane niezbędne wskazówki i instrukcje;
 • wprowadzanie i działania– chodzi głównie o praktyczne wdrażanie założeń przyjętych w procesie planowania. Może to polegać np. na:
  – wprowadzaniu niezbędnych zmian organizacji i procedur wykonywania pracy, wyposażenia, maszyn, urządzeń, narzędzi,
  – szkoleniach kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych,
  – doskonaleniu przepływu informacji;
 • kontrola i korygowanie działań – stan bezpieczeństwa pracy w firmie należy monitorować i w razie potrzeby korygować. W tym celu powinny być stosowane metody proaktywne (np. podejmowanie działań wynikających z dokonanych kontroli, przeglądów, audytów) i reaktywne (np. na podstawie wniosków wynikających z okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy oraz „zdarzeń potencjalnie wypadkowych”). Oczywiście zdecydowane pierwszeństwo należy dać metodom proaktywnym.
  Każdy pracodawca powinien upewnić się, że w jego zakładzie pracy właściwie funkcjonuje system bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Sprawdź nasz sklep bhp - największy wybór środków ochrony indywidulnej