Internetowy poradnik

Strona główna > Zdrowie > Modne hobby – pszczelarstwo

Modne hobby – pszczelarstwo

Piątek 1 lipca 2016, przez admin

W związku z masowym ginięciem pszczół na świecie zwiększyło się zainteresowanie pszczelarstwem. Ludzie chętnie zakładają pasieki i zajmują się sprzedażą własnego miodu.

Przyczyny masowego ginięcia pszczół

Warunki środowiska są coraz trudniejsze dla życia pszczół. Na polskich ziemiach gromadzą się hałdy śmieci w postaci, np. dzikich wysypisk. – W ich pobliżu odnotowuje się podwyższone koncentracje metali ciężkich szczególnie: rtęci, kadmu, miedzi, chromu czy ołowiu a wszystko to powoduje zagrożenia dla środowiska (…) zanieczyszczenie chemiczne i biologiczne wód powierzchniowych i podziemnych, skażenie gleb – mówi Michał Paca, ekolog i właściciel firmy Ziemia Polska kompostownia. Inne przyczyny ginięcia pszczół to: rozwój telefonii komórkowej, genetycznie modyfikowana żywność oraz chemizacja i uprzemysłowienie rolnictwa.

Zasady panujące w roju pszczelim

Pszczoły komunikują się za pomocą feromonów wytwarzanych przez matkę pszczelą. Każda pszczoła jest naznaczona tymi feromonami i na tej podstawie są wpuszczane do ula. Wyjątek stanowią pszczoły z nektarem, które są wpuszczane do każdego ula. Pszczoły w roju są podzielone pod względem wieku rozwojowego i pełnią różne funkcje – od prac związanych z przerabianiem nektaru, po karmienie larw i zbieranie nektaru.

Kim jest pszczelarz i jakie ma obowiązki zakładając pasiekę?

Pszczelarz jest traktowany jako producent żywności, dlatego też powinien mieć aktualne zaświadczenie lekarskie, które dopuszcza go do pełnienia takiej funkcji. Każdy właściciel ma obowiązek zgłosić pasiekę do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu nadania jej numeru identyfikacyjnego. Pasieka musi spełniać wymogi weterynaryjne, które obejmują produkcję oraz wprowadzanie na rynek rojów i produktów pochodzenia pszczelego.

Do obowiązków pszczelarza należy m.in. odkażanie uli, leczenie pszczół z pasożyta (tzw. warrozy) i dostawianie miodni, do których pszczoły noszą nektar. Właściciel pasieki musidbać o pszczoły także zimą, dostarczając im pokarm. Takim pokarmem może być np. cukier wymieszany z wodą.

Lokalizacja pasieki

Ule z pszczołami powinny być oddalone przynajmniej o 10 metrów od budynków mieszkalnych i drogi publicznej. Jeżeli w pobliżu gospodarstwa znajdują się szkoły oraz inne obiekty użytku publicznego, pasieka powinna być oddalona o 200 metrów od tych zabudowań. Ule powinny być oddzielone przeszkodą, np. krzewami lub parkanem o minimalnej wysokości 3 m. Obszar pasieki należy oznaczyć tablicą „Uwaga pszczoły!”.
Normy te służą dobru właściciela pasieki, który odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez jego zwierzęta i za narażanie ludzi na pożądlenie przez pszczoły.