Internetowy poradnik

Strona główna > Rozrywka > Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

co warto wiedzieć?

Czwartek 19 grudnia 2013, przez aliz

Oferowany przez banki kredyt na dowolny cel to nic innego, jak kredyt konsumencki. on Taki kredyt daje możliwość pożyczenia od banku gotówki na dowolny cel.

Reguluje go ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715), ustanawiając związane z nim prawa i obowiązki.

Dodatkowo kwestię kredytu konsumenckiego reguluje ustawa obowiązująca od 18 grudnia 2011 roku, mówiąca, że wysokość kredytu konsumenckiego nie może przekraczać 255.550 zł. Przepisy te stosuje się wobec wszystkich rodzajów kredytów przyznawanych klientom indywidualnym – czy jest to kredyt w rachunku bieżącym czy też zadłużenie na karcie kredytowej. Wszystkie one spełniają kryteria kredytu konsumenckiego.

Umowę kredytu konsumenckiego klient zawiera z bankiem na piśmie i to bank ma obowiązek dostarczyć kredytobiorcy egzemplarz umowy. Powinna ona zawierać dane obu stron, kwotę kredytu, termin i sposób spłaty, oprocentowanie i warunki jego zmiany. Musi zawierać również informacje o opłatach i prowizjach związanych z kredytem. Nie może brakować też informacji o całkowitym koszcie kredytu i RRSO, sposobach zabezpieczenia kredytu i związanych z nim opłatach, jak i o uprawnieniu do przedterminowej spłaty kredytu oraz wszelkich kosztach, jakie ponosi kredytobiorca.

Podczas ubiegania się o kredyt warto zwrócić uwagę na koszty jego ubezpieczenia, gdyż niektóre banki i firmy pożyczkowe poprzez obowiązkowe ubezpieczenie lub podwyższenie stawek za polisy rekompensują sobie niższe przychody z tytułu odsetek i prowizji. Ale są też banki, które oferują bardzo korzystne ubezpieczenia do kredytu, jak ubezpieczenie na życie i od utraty pracy, warto więc mieć na uwadze również ten fakt.

Gdy celem kredytu jest zakup konkretnego towaru lub usługi, w umowie powinny znajdować się informacje z tym związane. Konieczny jest opis przedmiotu lub usługi oraz cena nabycia. Muszą też pojawić się zapisy, jaką część tej ceny klient opłaca gotówką, a jaka kwota jest przedmiotem kredytu. Na umowie powinny również zostać wskazane warunki, jakie musi spełnić klient, aby przejść w posiadanie zakupionej na kredyt rzeczy, oraz informacje, że pomiędzy sprzedawcą a kredytodawcą została zawarta umowa na wyłączność.

Spłacenie kredytu przed terminem jest możliwe. Jednak w związku z tym kredytodawca nie może pobrać od kredytobiorcy całej prowizji. Jest nawet zobowiązany zwrócić mu zapłacone wcześnie prowizje za okres, o który korzystanie z kredytu zostało skrócone.

Ponadto konsument ma też prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o tym prawie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym umowa została zawarta.
W celu odstąpienia od umowy kredytobiorca musi doręczyć kredytodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wskazany w umowie adres. W przypadku, gdy kredyt został już kredytobiorcy wypłacony, będzie on musiał zwrócić jego kwotę. Jeśli kredyt został wypłacony np. sprzedawcy, będącemu pośrednikiem kredytowym, ma on obowiązek zwrotu pieniędzy kredytodawcy i może wtedy żądać od kredytobiorcy zapłaty za towar.

***
Więcej na temat kredytów gotówkowych w serwisie Deutsche Bank