Internetowy poradnik

Strona główna > Finanse > Inwestowanie z zapasem bezpieczeństwa

Inwestowanie z zapasem bezpieczeństwa

Bezpieczne inwestowanie oszczędności

Środa 22 stycznia 2014, przez abtarasew

Inwestowanie pozbawione ryzyka finansowego to marzenia każdego inwestora. Niestety, ryzyko to wkalkulowane jest w mniejszym, bądź większym stopniu w każdą inwestycję. Są jednak sposoby na zmniejszenie ryzyka finansowego, choćby poprzez wybór bezpiecznych obligacji, czy też inwestycji w lokaty strukturyzowane.

Bezpieczeństwo inwestycji jest ważnym aspektem dla inwestorów. Nawet jeśli najważniejszy jest jak najwyższy poziom zysków z inwestycji, bezpieczeństwo kapitału stoi tuż na kolejnej pozycji. Zmniejszenie ryzyka finansowego można uzyskać na kilka sposobów, np. poprzez wybór inwestycji gwarantujących wypłatę zainwestowanych środków finansowych, lub poprzez podział portfela na część o wysokim ryzyku tj. akcje, oraz część zabezpieczonego kapitału pod postacią lokat bankowych.

Bezpieczne obligacje

Jednym ze sposobów na bezpieczne inwestowanie są obligacje, wydawane przez państwa o stabilnej gospodarce, przedsiębiorstwa o stabilnej pozycji na rynku, bądź zabezpieczone w postaci hipoteki na majątku przedsiębiorstwa. Choć wyniki finansowe tego typu inwestycji są nieco niższe niż w przypadku bardziej ryzykownych obligacji, czy gry na giełdzie akcji, bezpieczne obligacje mogą przynieś porównywalne, a często nawet wyższe wyniki niż najlepsze lokaty w swej tradycyjnej postaci.

Lokaty strukturyzowane

Jedną z bardziej atrakcyjnych form lokat pod względem osiąganego oprocentowania są strukturyzowane lokaty bankowe. Oferują one możliwość osiągnięcia znacznie większej rentowności niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych. Wyniki te osiągane są dzięki podziałowi kapitału umieszczanego na rachunku lokaty pomiędzy dwie instytucje, banki i fundusze inwestycyjne. Znaczna część kapitału przekazywana jest na rachunek bankowy lokaty. Kwota ta zabezpiecza interesy inwestora umożliwiając odzyskanie całości wkładu w momencie osiągnięcia terminu zapadalności lokaty. Pozostała kwota przekazywana jest do dyspozycji funduszu inwestycyjnego, którego zadaniem jest wypracowanie zysku. Trafiona inwestycja oznacza zysk inwestora, jednak klęska oznacza odzyskanie przez inwestora jedynie początkowego wkładu własnego, którego wartość została pomniejszona za sprawą inflacji.

Podział portfela inwestycyjnego

Podobny podział portfela inwestycyjnego, jak w wyżej opisanym przypadku, osiągnąć można we własnym zakresie. Jednak samodzielne uzyskanie takiego efektu może okazać się trudniejsze w praktyce. Instytucje finansowe, ze względu na operowanie znacznie większymi kwotami, mają większe możliwości podziału kapitału. Zarówno lokaty bankowe, jak i inwestycje na rynku mogą wymagać wpłaty określonej, stosunkowo wysokiej kwoty, w celu otwarcia rachunku.


Jak widać na powyższych przykładach, bezpieczne inwestowanie jest możliwe w ograniczonej formie. Korzysta z niego coraz większa grupa inwestorów poszukujących pewnego dochodu kapitałowego. Uzyskanie wyższej rentowności wymaga jednak podjęcia większego ryzyka finansowego.